علاقه به هدف!

«موفقیت» با خطر کردن و اراده قوی امکان پذیر است، نه با راحت طلبی؛ البته خطر کردن به معنی بدون فکر عمل کردن نیست؛ بلکه در عین حال که ریسک می‌کنید، باید پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهید و برای بروز شکست احتمالی، جایی را در محاسبات خود باز کنید. برای جلوگیری از شکست یا مقابله با مشکلات احتمالی، برنامه‌ریزی کنید؛ بنابراین، با این باور که خدا شما را یاری می‌کند و اطمینان به موفقیت،خود را دلگرم به کار نگه دارید و بزرگترین مشکلات را با قدرت از مقابل خود بردارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید