نهار ترم زمستان دبیرستان دوره اول دخترانه(بستانکاران ترم پائیز)

ریال۴۷.۳۰۰.۰۰۰

  • تعداد روز : 43 (3 روز بابت بستانکاری پرداخت ترم پائیز از مجموع 41 روز کسر گردیده)
  • قیمت هر پرس غذا : 110 هزار تومان

برنامه غذایی دی 1402 صالحین

برنامه غذایی بهمن 1402 صالحین

برنامه غذایی اسفند 1402 صالحین