نهار ترم زمستان دبستان پسرانه (بستانکاران ترم پائیز)

ریال۴۱.۲۵۰.۰۰۰ریال۶۰.۵۰۰.۰۰۰

  • تعداد روز : 55 (5 روز بابت بستانکاری پرداخت ترم پائیز از مجموع 61 روز کسر گردیده)
  • قیمت هر نیم پرس غذا برای کلاسهای پیش ، اول و دوم : 75 هزار تومان
  • قیمت هر پرس غذا برای کلاسهای سوم، چهارم، پنجم و ششم : 110 هزار تومان

برنامه غذایی دی 1402 صالحین

  • برنامه غذایی بهمن 1402 صالحینبرنامه غذایی اسفند 1402 صالحین

توضیحات تکمیلی

پایه تحصیلی

پیش, اول, دوم, سوم, چهارم, پنجم, ششم