نهار3 ماهه مهر، آبان و آذر 1402 دبستان پسرانه م3

ریال۴۰.۳۰۰.۰۰۰ریال۶۲.۰۰۰.۰۰۰

برنامه غذایی مهر 1402 صالحین

برنامه غذایی آبان 1402 صالحین

برنامه غذایی آذر 1402 صالحین

  • تعداد روز : 62
  • قیمت هر نیم پرس غذا برای کلاسهای پیش ، اول و دوم : 65 هزار تومان
  • قیمت هر پرس غذا برای کلاسهای سوم، چهارم، پنجم و ششم : 100 هزار تومان

توضیحات تکمیلی

پایه تحصیلی

پیش, اول, دوم, سوم, چهارم, پنجم, ششم