به سایت مجتمع آموزشی صالحین خوش آمدید.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

ميثاق صالحين

 

 

بر دروازه مدرسه مان پرچمي افراشته ايم در سه رنگ: رنگ عاطفه... ايمان ... برادري

 

مدرسه اي خواهيم ساخت در محله عشق، خيابان عقيده، كوچه مهرباني

 

با سقفي از خورشيد، آجرهايش ستاره، ملاتش روشنايي،

 

در باغچه هايش گل محبت خواهيم كاشت.

 

مدرسه اي خواهيم ساخت لبريز از شور و شعور، پر از سرودعطوفت،

 

مالامال از انديشه هاي بلند.

 

در اين مدرسه جغرافيايي خواهيم آموخت از سرزمين يكرنگي و خلوص،

 

تاريخي كه حقيقت بر زبانش جاري باشد، حسابي كه به كار فقرا هم بيايد

 

وهندسه اي كه همه ي خطهايش راست باشد.

 

ما دروازه هاي شب را خواهيم بست و خورشيد را در آينه سجاده هايمان

 

دو برابر خواهيم كرد.

 

شايد كه روزي آسمان هم در كلاس هاي ما نزول كند...

 

 

 

مجتمع آموزشي صالحين